hiiii › toki pona › akesi li wile lon nena ›

sitelen pona

 󱤁󱤧󱥷󱤬󱥀 

 󱤗󱥔󱤧󱤬󱥆 

 󱥨󱥀󱤧󱥣󱤼 

 󱥆󱤧󱤘󱤂󱥩 

 󱥆󱤧󱥬󱥩󱥴 

「󱥴󱥄󱥔󱤉󱤴」

「󱥞󱥷󱤉󱥔󱥙」

「󱤴󱥷󱤬󱥀󱥣 

 󱥄󱥩󱥆󱤉󱤴」

「󱥨󱤴󱥴󱤨󱤀 

 󱤭󱤴󱤧󱥵󱤂 

 󱤴󱥨󱤡󱤴󱥚 

 󱤴󱤊󱥞󱤡󱤅」

 󱤁󱤧󱤮󱤉󱥴 

 󱥣󱤧󱥖󱤭󱥆 

「󱤴󱥄󱥡󱤉󱥁 

 󱥈󱤡󱤴󱥡󱤂 

 󱤴󱤃󱤉󱤿󱤆 

 󱤈󱤡󱥞󱥴󱥔」

 󱤁󱤧󱥩󱤰󱤆 

 󱥆󱤧󱤮󱤉󱥑 

「󱥑󱥄󱥔󱤉󱤴」

「󱥫󱥁󱤡󱤴󱥉 

 󱥨󱤴󱤘󱤈󱤨 

 󱥞󱥷󱤉󱥔󱥙」

「󱤴󱥷󱤬󱥀󱥣」

「󱥀󱥣󱤧󱥭󱤴 

 󱤴󱤘󱥩󱤄󱥆 

 󱤴󱥌󱤮󱤉󱤿 

 󱥄󱥩󱤬󱥒󱤴」

 󱥑󱤊󱤁󱤧󱥩 

「󱥀󱥞󱤧󱥶󱥙」

「󱥆󱤧󱤬󱥶󱤀」

 󱥆󱥮󱤧󱤈󱥩 

「󱥀󱥞󱤧󱥶󱥙」

「󱥆󱤧󱤬󱥒󱤀」

 󱤈󱤡󱥆󱤧󱥩 

「󱥀󱥞󱤧󱥶󱥙」

「󱥆󱤧󱤬󱥃󱥞」

 󱥃󱤧󱤖󱥩󱤂 

 󱥀󱤨󱤧󱤬󱤅 

「󱥆󱤧󱥁󱤂󱥁」

「󱥄󱥃󱤂󱤉󱥆」

 󱤁󱤧󱥶󱤉󱥃 

「󱤀󱤴󱥷󱤂󱥃 

 󱥨󱤴󱤾󱥧󱥁 

 󱥀󱤧󱥣󱤼󱤂」

「󱥆󱤧󱥣󱤼󱤀 

 󱥑󱤼󱤧󱤬󱥆 

 󱤴󱤘󱥩󱥚󱥆 

 󱥞󱥷󱤂󱥷󱤮」

「󱥁󱤡󱤴󱥷󱤂 

 󱤴󱤃󱤉󱤿󱤆 

 󱤈󱤡󱥞󱥑󱥔」

 󱤁󱤧󱥩󱥒󱥀 

「󱤄󱥄󱥔󱤉󱤴」

 󱤑󱤧󱤠󱤉󱥆 

「󱥞󱥷󱤉󱥔󱥙」

「󱤴󱥷󱥩󱥀󱥣」

「󱤴󱥡󱤉󱤎󱥩 

 󱥆󱤡󱥩󱤧󱥔」

「󱥄󱤙󱥆󱤉󱤴」

「󱥆󱤧󱥷󱤉󱤲 

 󱥁󱤧󱥧󱤑󱤤」

「󱤴󱤓󱤂󱤉󱤲」

「󱥁󱤡󱥞󱤘󱤂」

「󱥁󱤧󱤾󱥩󱤴 

 󱤴󱤃󱤉󱤿󱤆 

 󱤈󱤡󱥞󱤑󱥔」

 󱤁󱤧󱤃󱤬󱥒 

 󱥆󱤧󱤮󱤉󱥢 

「󱥢󱥄󱥔󱤉󱤴 

 󱤴󱥷󱤬󱥀󱥣」

 󱥢󱤧󱤮󱤉󱥆 

 󱥢󱤧󱤶󱤉󱤗 

「󱥞󱤘󱤂󱤘󱤠」

「󱤴󱤠󱥵󱤉󱥞 

 󱥨󱥄󱥬󱤉󱥧」

「󱤗󱥔󱤧󱤬󱥀 

 󱤱󱤧󱥬󱤉󱥁」

「󱤦󱥹󱤧󱤬󱥆 

 󱥘󱤴󱤧󱤥󱥵 

 󱤴󱤘󱤈󱤬󱥆 

 󱥘󱥞󱤧󱤥󱤂」

「󱤥󱤧󱤖󱥧󱥙」

「󱤥󱤴󱤧󱥧󱤏 

 󱤆󱤡󱤴󱥡󱤂」

 󱤁󱤧󱥬󱤂󱤨 

 󱥒󱤡󱥆󱤧󱥬 

「󱥞󱤘󱤂󱤘󱥩 

 󱥞󱤘󱤡󱥄󱥁 

 󱥄󱤓󱤉󱤗󱤶 

 󱥄󱤖󱥝󱤬󱥁 

 󱥄󱥩󱤴󱤉󱥆」

「󱥷󱥁󱤧󱥔󱤼 

 󱥄󱤈󱤬󱥫󱤨」

 󱥢󱤧󱥩󱥚󱥀 

 󱤁󱤧󱤈󱤬󱤅 

 󱥆󱤧󱤮󱤉󱤔 

 󱤁󱤧󱥬󱥩󱥆 

「󱥞󱥷󱤂󱥷󱤶 

 󱥢󱤧󱥌󱤉󱤗」

「󱥫󱥁󱤡󱥷󱤂 

 󱤴󱤶󱤬󱥫󱥒 

 󱤈󱤡󱥞󱤁󱥔」

 󱤁󱤧󱥩󱥒󱥀 

 󱥆󱤧󱤈󱥩󱥢 

 󱥨󱤈󱤧󱤨󱤀 

 󱥢󱤧󱤖󱥧󱥀 

 󱥰󱤡󱤗󱤧󱤬 

 󱥆󱤧󱤅󱤉󱥆 

 󱤁󱤧󱤮󱤧󱤹 

「󱤗󱥁󱤧󱥔󱤀」

「󱤍󱤡󱤴󱥈󱤨 

 󱤴󱤶󱤨󱤉󱥆」

「󱥁󱤧󱥣󱤂󱤀 

 󱥞󱥌󱤉󱤗󱤼 

 󱤈󱤡󱥞󱥢󱥔」

 󱤁󱤧󱤶󱤉󱤗 

 󱥆󱥮󱤧󱥎󱥔